Your browser does not support JavaScript!
中區技專校院校際聯盟圖書互借流程

 

【流程圖1】「中區技專校院校際聯盟圖書館」互借流程(讀者)

 

 

  

   

 

 

中區技專校院校際聯盟圖書館互借流程圖

 

 

「中區技專校院校際聯盟圖書館」互借流程文字說明

1.到本校圖書館(借方館)填寫申請表

2.接到本校圖書館(借方館)通知審核通過

3.持自身證件及申請單到所申請的學校(貸方館)借書(5冊14天)

4.於期限內還書,若逾期期依貸方館規定繳交滯納金