Your browser does not support JavaScript!
圖書館有線電視欣賞區管理辦法

中臺科技大學圖書館有線電視欣賞區管理辦法

  

99226館務會議通過
1070905行政會議修訂通過更改組織或單位名稱

1.       圖書館五樓數位多媒體學習中心設置有線電視欣賞區提供讀者欣賞多樣化的電視頻道。

2.       使用須知:請小心使用,如有損壞須負賠償之責。

3.       開放時間:

             週一~週五:1000~1900(遙控器借用洽5數位多媒體學習中心櫃檯)

             週六:1000~1745(遙控器借用洽一樓多元學習區櫃檯)

             週日:10:00~1745(遙控器借用洽一樓多元學習區櫃檯)

  

4.         遙控器的借用規定:限本校教職員生借用,需為本人證件,每人一付。
   
教職員工:教職員證
    研究生及一般學生:學生證

 

5.         本規則經圖書資訊中心會議通過後實施,修正時亦同。