Your browser does not support JavaScript!
專業圖書及期刊數量查詢

專業圖書統計
<<各系所專業相關中文圖書統計>>

<<各系所專業相關西文圖書統計>>


期刊統計
2017年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt)
2016年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt)
2015年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt)
2014年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt)
2013年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt)
2012年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt)
2011年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt)
2010年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt)
2009年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt)
2008年:中文期刊目錄.doc (odt)   西文期刊目錄.doc  (odt) 

資料庫統計
2017年:中、日文資料庫一覽表.xls (ods)   西文資料庫一覽表.xls (ods)
2016年:中、日文資料庫一覽表.xls (ods)   西文資料庫一覽表.xls (ods)
2015年:中、日文資料庫一覽表.xls (ods)   西文資料庫一覽表.xls (ods)
2014年:中、日文資料庫一覽表.xls (ods)   西文資料庫一覽表.xls (ods)
2013年:中、日文資料庫一覽表.xls (ods)   西文資料庫一覽表.xls (ods)
2012年:中、日文資料庫一覽表.xls (ods)   西文資料庫一覽表.xls (ods)
2011年:中、日文資料庫一覽表.xls (ods)   西文資料庫一覽表.xls (ods)
2010年:中、日文資料庫一覽表.xls (ods)   西文資料庫一覽表.xls (ods)